Gemeente Amsterdam

Partij AS[1] Q[2] ZP[3] H[4] EP[5] O[6] P[7]
Bij1 Amsterdam Oneens Eens Eens Eens Eens Eens Eens
DENK Amsterdam Oneens Eens Eens Eens Eens Eens Eens
GroenLinks Amsterdam Eens Eens Eens Eens Eens Eens Eens
Piratenpartij Amsterdam Eens Eens Eens Eens Eens Eens Eens
SP Amsterdam Eens Eens Eens Neutraal Eens Eens Eens
VVD Amsterdam Oneens Oneens Oneens Oneens Neutraal Oneens Oneens

Toelichting partijen:

[1] AS = Anoniem solliciteren is een goede oplossing om racisme en discriminatie op de arbeidsmarkt te bestrijden.

Bij1 Amsterdam – Oneens: “Deze pseudo-oplossing legt de verantwoordelijkheid bij de sollicitant aan wie gevraagd wordt de eigen identiteit te verbergen om een eerlijke kans te krijgen. Die verantwoordelijkheid ligt echter bij de baangever die op basis van Artikel 1 van de Grondwet gelijke kansen bij gelijke geschiktheid dient te creëren. Het overtreden van dit artikel is verboden.”

DENK Amsterdam – Oneens: “Anoniem solliciteren is niet de oplossing. Bedrijven die discrimineren moeten keihard aangepakt worden, naming and shaming! DENK Amsterdam vindt dat jij je niet hoeft te schamen voor je eigen naam. In de Tweede Kamer hebben we dit reeds meermaals aangekaart en zullen we ook blijven doen in de gemeente Amsterdam. DENK Amsterdam is vóór het laten uitvoeren van loksollicitaties, zodat gecontroleerd kan worden op discriminatie bij werving.”

GroenLinks Amsterdam – Eens: “De afgelopen decennia zijn er vele rapporten en onderzoeken geweest over arbeidsdiscriminatie. Ministers zeggen dat ze maatregelen nemen, maar in de praktijk gebeurt dat niet of niet goed genoeg. Het wordt tijd dat dit écht serieus wordt genomen door echte maatregelen te nemen. Anoniem solliciteren moeten we dus op z’n minst proberen. Maar dat alleen is niet genoeg. Bedrijven die discrimineren moeten worden geweerd bij overheidsaanbestedingen, Namen en Shamen. Daarnaast moet racisme en discriminatie pro-actief worden opgespoord, door bijvoorbeeld mystery sollicitanten in te zetten.”

Piratenpartij Amsterdam – Eens: “Het liefst zouden we zeggen dat dit niet nodig is in 2018, maar het is nou eenmaal zo dat er, wanneer het om dezelfde kwalificaties gaat en een vergelijkbaar CV, de witte kandidaat als eerste gekozen wordt. Dit zal niet eens altijd racistisch bedoeld zijn, maar komt voort uit (onbewuste) vooroordelen. Anoniem solliciteren zal ook dit weg kunnen nemen.”

SP Amsterdam – Eens: “Het is nog niet bekend of het echt goed werkt, maar we zijn voor een proef, want we willen alle mogelijke middelen benutten. Het is misschien niet gelijk een duurzame aanpak of gelijk DE oplossing, maar wel een goed middel om te toetsen hoe het zit met discriminatie en bij welke bedrijven dat speelt. Een van de andere middelen om arbeidsmarktdiscriminatie aan te pakken  is geen zaken mee doen met discriminerende uitzendbureaus of het beboeten of sanctioneren van deze uitzendbureaus. Dit zijn dus niet perse oplossingen, maar wel middelen die kunnen leiden tot een goede oplossing om racisme en discriminatie op de arbeidsmarkt te bestrijden.”

VVD Amsterdam – Oneens: heeft geen toelichting gegeven op dit standpunt.

[2] Q = Quota zijn nodig om racisme en discriminatie op de arbeidsmarkt te bestrijden.

Bij1 Amsterdam – Eens: “Racisme en discriminatie op de arbeidsmarkt moet stoppen. Door quota in te stellen wordt de oorzaak van racisme en discriminatie niet opgelost, maar het draagt wel bij aan diversiteit binnen bedrijven en het bieden van kansen aan gemarginaliseerde groepen.”

DENK Amsterdam – Eens: “DENK Amsterdam is voor quota. We zien dat bijvoorbeeld bij de gemeente de diversiteit ophoudt vanaf een bepaalde schaal of zwaarte van de functie. Wij pleiten voor een gemeente die een weerspiegeling is van haar bevolking. Er is tot nu toe weinig concreets gedaan om dit probleem te verhelpen en daarom pleiten we voor dwingende maatregelen. We willen daarnaast dat het bedrijfsleven en samenwerkingspartners het goede voorbeeld van de gemeente gaan volgen en om dat te bevorderen komen we met een “inclusiviteitslabel” om goed gedrag te belonen.”

GroenLinks Amsterdam – Eens: “Quota zijn nodig om de mono-cultuur bij de overheid en het bedrijfsleven te doorbereken. Als die mono-cultuur doorbroken is, is er meer ruimte voor inclusiviteit en échte diversiteit. Quota invoeren is een enorm paardenmiddel, maar kan zo nu en dan een uitkomst zijn om verandering teweeg te brengen. De multiculturele samenleving, vrouwen en mensen met een beperking verdienen nu écht serieuze maatregelen. Ook als ze pijnlijk zijn. De positieve resultaten van de afgelopen jaren, laten zien dat het vrouwenquotum voor vrouwen op Nederlandse ministeries goed heeft gewerkt. Andere overheden en bedrijven moeten daar ook toe worden bewogen hetzelfde te doen. Te beginnen bij de top van de ambtenarij en de top van het bedrijfsleven.”

Piratenpartij Amsterdam – Eens: “Hiervoor geldt hetzelfde als bij de vorige stelling. Bij een sollicitatie is de witte kandidaat altijd in het voordeel, en meestal door de onbewuste vooroordelen van de werkgever. Wanneer een quotum wordt ingevoerd wordt er net zo goed gekozen voor een geschikte kandidaat, maar ook werknemers van kleur krijgen de kans. Dit zal er tegelijkertijd toe leiden dat de werkgever in het vervolg die vooroordelen los kan laten.”

SP Amsterdam – Eens: “Als overheid heb je de plicht om een goede vertegenwoordiging van de samenleving te zijn. In de Gemeente Amsterdam zou dat wel meer mogen zijn. Zowel in het college als door het ambtelijk instituut heen. Als overheid heb je ook de taak om de mensen die leven aan de onderkant van de samenleving, om die te emanciperen. Om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat kinderen van allerlei pluimage  en sociale klassen samen naar school gaan. Een deel van de oplossing zit zo dus ook al versleuteld in het tegengaan van onderwijssegregatie. Samen naar school gaan is samen leven en dat leidt uiteindelijk tot meer begrip voor elkaar en een inclusieve arbeidsmarkt. Hetzelfde geldt voor woonsegregatie. Begin je bij de bron en eerder in het leven van burgers, dan zijn er minder van dit soort aanpakken nodig later.”

VVD Amsterdam – Oneens: heeft geen toelichting gegeven op dit standpunt.

[3] ZP = Zwarte Piet moet worden afgeschaft.

Bij1 Amsterdam – Eens: “Zwarte piet is een racistische karikatuur. Inmiddels hebben het College voor de Rechten van de Mens, de Kinderombudsman en de VN zich ook al uitgesproken over de discriminerende aspecten van deze stereotyperende karikatuur. Bovendien is zwarte piet symbolisch voor de verheerlijking van de koloniale geschiedenis in onze samenleving. Wij pleiten er daarom voor dat lespakketten van Stichting Nederland Wordt Beter worden aangeboden in het onderwijs.”

DENK Amsterdam – Eens: “Zwarte Piet is een racistische karikatuur en heeft wat betreft DENK Amsterdam géén plaats in Amsterdam (noch elders in Nederland).”

GroenLinks Amsterdam – Eens: “Zwarte Piet is niet welkom in Amsterdam. De gemeente spoort scholen, intocht-comités, bedrijven, verenigingen en andere actoren aan de figuur Zwarte Piet aan te passen en faciliteert de discussie hierover.”

Piratenpartij Amsterdam – Eens: “Zwarte Piet is een racistische karikatuur die niet thuishoort in Amsterdam. Het Sinterklaasfeest is een volksfeest wat leuk hoort te zijn voor iedereen, en voornamelijk alle kinderen. Zolang er mensen gekwetst worden door deze figuur zou dit niet mogen bestaan. Stichting Sint in Amsterdam heeft een goed alternatief laten zien met de roetveegpieten.”

SP Amsterdam – Eens: “Het Sinterklaasfeest moet voor alle Amsterdammers een leuk feest zijn. Zwarte Piet stond dat in de weg, en daarom is het goed dat hij in Amsterdam al is verdwenen.”

VVD Amsterdam – Oneens: heeft geen toelichting gegeven op dit standpunt.

[4] H = Holi zomerfestivals plegen culturele kaping en moeten “Holi” uit hun merknaam verwijderen.

Bij1 Amsterdam – Eens: “Culturele kaping moet worden gestopt, commerciële festivals die misbruik maken het concept van het Holi-festival mogen de term dan ook niet in hun merknaam gebruiken.”

DENK Amsterdam – Eens: “We gaan de culturele kaping van het Holi-feest tegen door festivals die de naam van het Hindoefeest misbruiken geen vergunningen meer verlenen. Dit hebben we ook zo opgenomen in ons verkiezingsprogramma.”

GroenLinks Amsterdam – Eens: “De culturele toe-eigening van elementen uit een cultuur of religie, vinden onwenselijk. Juist als dat gebeurt vanuit een dominante groep ten opzichte van minderheden die soms te maken hebben met stigma of marginalisering. Het is onwetend en cultureel insensitief, om bijvoorbeeld diep religieuze symbolen op een ongevoelige manier economisch te exploiteren. Dit is ongepast en respectloos, want dat leidt tot de algemene vulgarisering van iets dat voor groepen mensen een diepe betekenis heeft. Het is goed als hierover de discussie wordt gevoerd en mensen/organisaties hierover worden aangesproken. Culturele toe-eigening is geen probleem op het moment dat er volledige gelijkheid is in onze samenleving. Dan kan het juist leiden tot verrijking. De ongelijkheid in onze samenleving is helaas nog geen verleden tijd.”

Piratenpartij Amsterdam – Eens: “Holi is voor zowel Hindoes als mensen met een Indiase achtergrond een belangrijk cultureel feest. Natuurlijk is er niks mis mee wanneer die cultuur gevierd en/of bestudeerd wordt in het westen, maar het is niet oké om een klein element uit de cultuur te nemen voor een commercieel evenement en daarmee te marketen. Het is wit privilege om een deel van een “exotische” cultuur toe te eigenen zonder respect of aandacht voor de cultuur zelf.”

SP Amsterdam – Neutraal: “In Nederland kan je festivals niet makkelijk dwingen een naam te veranderen. Althans de gemeente kan niet goed beoordelen wat beledigend is voor bepaalde groepen en wat niet. Het is goed dat als de gemeenschap de beledigende festivals aanschrijft of dat de gemeente optreedt als intermediair en bijvoorbeeld een principieel gesprek faciliteert tussen de festivalorganisatoren en sleutelfiguren van de gemeenschap en daarin aansturen op of het verkennen van de mogelijkheden tot het veranderen van de naam van het festival.”

VVD Amsterdam – Oneens: heeft geen toelichting gegeven op dit standpunt.

[5] EP = Etnisch profileren moet worden verboden.

Bij1 Amsterdam – Eens: “Simpel: etnisch profileren conflicteert met Artikel 1 uit de Nederlandse Grondwet: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

DENK Amsterdam – Eens: “We voeren STOP-formulieren in om etnische profilering tegen te gaan. Politieagenten die zich schuldig maken aan etnisch profileren doen mee met een educatieve maatregel. Aan racisme sensitieve veiligheidsmaatregelen zoals preventief fouilleren komt een einde.”

GroenLinks Amsterdam – Eens: “Wij zien erop toe dat de politie alle burgers gelijkwaardig behandelt. Etnisch profileren accepteren we niet. De politie voert stopformulieren in en maakt werk van een cultuurverandering. De onafhankelijke klachtencommissie die jaarlijks aan de gemeenteraad rapporteert krijgt een diverse samenstelling. Iedere groep Amsterdammers moet even tevreden zijn over de bejegening bij politiecontact en evenveel vertrouwen hebben in politie en justitie. Leerlingen krijgen onderricht in hun rechten en plichten in contact met de politie en justitie.”

Piratenpartij Amsterdam – Eens: “Etnisch profileren zorgt dat leden van bepaalde etnische groepen zich in veel situaties nooit veilig of op hun gemak kunnen voelen. Het verhaal van Tyfoon in zijn dure auto, daar zijn we allemaal van geschrokken, maar niemand kijkt er van op dat jongeren van een Marokkaanse achtergrond automatisch verdacht lijken als zij ’s avonds over straat lopen om naar hetzelfde feestje te gaan als hun witte vrienden. Etnisch profileren is een vorm van racisme. Voor racisme is geen plek in Amsterdam.”

SP Amsterdam – Eens: “Etnisch profileren draagt bij aan stigmatisering en schaadt het vertrouwen in de politie. De SP wil stopformulieren invoeren om agenten te dwingen hun keuze om iemand staande houden te verantwoorden. Zorgen dat de politie een afspiegeling is van de buurt, zowel divers in samenstelling als lokaal geworteld is in de wijk of in de buurt. Binding met de buurt is erg belangrijk en dat men de mensen in de buurt kent is een pre.”

VVD Amsterdam – Neutraal: “Etnisch profileren hebben wij op Neutraal gezet vanwege het feit dat het reeds verboden is op grond van discriminatieverbod.”

[6] O = Het onderwijs in Nederland is eurocentrisch en heeft dekolonisatie nodig.

Bij1 Amsterdam – Eens: “Eurocentrisme in het onderwijs is een van de belangrijke oorzaken waarom racisme vandaag de dag nog zo’n grote rol speelt in onze samenleving. Het is dan ook noodzakelijk om het onderwijs te dekoloniseren.”

DENK Amsterdam – Eens: “Er is meer aandacht nodig voor ons slavernijverleden, ons koloniale verleden en ons migratieverleden op de scholen en in de samenleving. Mensen uit die tijd hebben geleden en keihard gewerkt voor onze welvaart. Daarom is het belangrijk om meer begrip voor elkaar te hebben en elkaars leefwerelden bijeen te brengen. Dus uit respect voor hen: a. worden schoolboeken, straatnamen en pleinen gedekoloniseerd; b. worden ’Helden’ uit het koloniale tijdperk die hebben bijgedragen aan slavernij en massamoord(en) vervangen door witte helden die kritisch waren over slavernij, zoals Multatuli en helden van kleur uit onze gedeelde geschiedenis zoals Hermina en Otto Huiswoud en Tula; c. komt er een monument voor de gastarbeider en krijgt het Slavernijmuseum een nadrukkelijk zwart perspectief.”

GroenLinks Amsterdam – Eens: “We investeren in meer bewustzijn van ons koloniale en slavernijverleden. Keti Koti wordt in Amsterdam groots gevierd, wat ons betreft wordt het een nationale feestdag. De gemeente zet zich in om in Amsterdam een museum voor het Slavernijverleden te krijgen. In overleg met schoolbesturen worden schoolboeken gebruikt die zijn gedekoloniseerd en die aandacht besteden aan het slavernijverleden en de barbarij in voormalig Nederlands-Indië en andere voormalige koloniën.”

Piratenpartij Amsterdam – Eens: “De zwarte bladzijden uit de Nederlandse geschiedenis worden in het basis- en voortgezet onderwijs volledig doodgezwegen. Wanneer de Nederlandse geschiedenis besproken wordt gaat het over de Gouden Eeuw en de glorietijd van de VOC. De afschuwelijke massamoorden, slagen en onderdrukking in Indië komen daarbij niet aan bod. Het is net alsof wij in het onderwijs nog steeds trots zijn op ons donkere verleden en dit geven wij mee aan de volgende generaties. Waar wij wel ieder jaar aandacht besteden aan de twee minuten stilte op vier mei moet ook ruimte komen om stil te staan bij bijvoorbeeld de slavernij.”

SP Amsterdam – Eens: “Sommige partijen vinden dat er zeker een Slavernijmuseum moet komen, maar willen daar geen subsidie aan besteden. De SP Amsterdam vindt dat dat er wel moet komen. Democratische waarden die gemeenschappelijk zijn gevormd en gedefinieerd zouden de basis moeten zijn voor onderwijs.Echter zou dit grondwettelijk gewijzigd moeten worden en zien we dat niet op korte termijn gebeuren. Wel is dit de heersende gedachte en filosofie van de SP.”

VVD Amsterdam – Oneens: heeft geen toelichting gegeven op dit standpunt.

[7] P = Palestina moet worden bevrijd van de bezetting door Israël.

Bij1 Amsterdam – Eens: “Wij zijn uitgesproken tegenstanders van de bezetting van Palestina en de apartheidsstaat Israël. Ieder volk heeft recht op zelfbeschikking, dus ook de Palestijnen.”

DENK Amsterdam – Eens: “Wij onderschrijven de principes van de BDS-beweging, waarbij drie voorwaarden worden gesteld aan een rechtvaardige oplossing: 1) Stop de bezetting van de Westbank en Gaza. 2) Het recht op terugkeer voor Palestijnse vluchtelingen en hun nazaten, die zijn verdreven na de Nakba van 1948. 3) Gelijke rechten voor iedereen (Israëliërs en Palestijnen). Daarnaast heffen we de samenwerking met Tel Aviv op. Er is namelijk geen garantie dat belastinggeld niet gebruikt wordt voor de bezetting. In plaats daarvan gaan we méér samenwerkingen aan met steden waarmee we een (koloniale) geschiedenis delen.”

GroenLinks Amsterdam – Eens: “Door de onevenwichtige verhouding tussen de partijen is de situatie vooral voor Palestijnse burgers onhoudbaar. Nederland moet dan ook krachtiger steun geven aan het streven naar een Palestijnse staat en economisch meer moeten samenwerken met de Palestijnen.”

Piratenpartij Amsterdam – Eens: “Een volledige etnische en religieuze groep is niet welkom in zijn eigen land. Onderdrukking zou nergens mogen bestaan, maar de bezetting van Palestina wordt goedgekeurd door een groot deel van de wereld. Wij mogen dit niet toestaan.”

SP Amsterdam – Eens: “De SP is voorstander van een tweestaten-oplossing. Zolang de illegale nederzettingen van Israël blijven bestaan, moet het belastingvoordeel op Israëlische exportproducten uit illegale nederzettingen gestopt worden. Banden met Israël mogen niet verder worden aangehaald zolang mensenrechten worden geschonden.”

VVD Amsterdam – Oneens: heeft geen toelichting gegeven op dit standpunt.


Partijen die hebben besloten om niet mee te werken en waarom:

SGP Amsterdam: heeft aangegeven al veel tijd en aandacht te besteden aan diverse andere stemwijzers.


Partijen die niet hebben gereageerd op de stellingen of bereikbaar waren voor verzoek tot deelname:

 • 50Plus Amsterdam
 • Anti-Scooter Partij
 • Basisinkomenpartij
 • Blanco lijst P. Berendsen
 • Blanco lijst Gonny van Oudenallen
 • ChristenUnie
 • Blij Burgers
 • Carryonthemove
 • CDA Amsterdam
 • D66 Amsterdam
 • De stem van de straat
 • Forum voor Democratie Amsterdam
 • Partij voor de Dieren Amsterdam
 • Partij voor de Ouderen Amsterdam
 • Partij voor Iedereen
 • PvdA Amsterdam
 • Platform Amsterdam
 • PVV Amsterdam
 • QUEER
 • Republikeinse Politieke Partij
 • Samen Alle Mensen Eén Nederland
 • Ubuntu Connected Front Amsterdam