Gemeente Utrecht

Partij AS[1] Q[2] ZP[3] H[4] EP[5] O[6] P[7]
D66 Utrecht Eens Oneens Neutraal Neutraal Eens Neutraal Neutraal
DENK Utrecht Oneens Eens Eens Neutraal Eens Eens Eens
GroenLinks Utrecht Eens Oneens Eens Eens Eens Niet ingevuld Niet ingevuld
Seniorenpartij* Niet ingevuld Niet ingevuld Niet ingevuld Niet ingevuld Niet ingevuld Niet ingevuld Niet ingevuld

* Seniorenpartij heeft de tabel niet ingevuld, maar wel toelichting gegeven op de standpunten.

Toelichting partijen:

DENK Utrecht:

[1] AS = Anoniem solliciteren is een goede oplossing om racisme en discriminatie op de arbeidsmarkt te bestrijden.

D66 Utrecht – Eens: “Anoniem solliciteren kán (tijdelijk) een goede oplossing zijn om discriminatie in het sollicitatieproces aan de kaak te stellen en om mensen betrokken bij selectieprocedures bewust te maken van eventuele vooroordelen. Het staat nooit op zichzelf: alleen anoniem solliciteren, zonder andere maatregelen om een organisatie meer inclusief te maken, is weinig zinvol.”

DENK Utrecht – Oneens: “Iedereen moet kunnen zijn wat hij/zij is. Het gaat er niet om wie je bent of hoe je er uit ziet, maar hoe je het doet.”

GroenLinks Utrecht – Eens: “GroenLinks wil op verschillende manieren discriminatie aanpakken, bijvoorbeeld met meer divers samengestelde sollicitatiecommissies. De gemeentelijke proef met anoniem solliciteren zetten we voort, als onderdeel van de aanpak, om bewustzijn te vergroten.”

Seniorenpartij: “Wij zijn van mening dat alleen het weergeven van de kwalificaties op grond waarvan men in dienst zou moeten worden genomen, geen recht doet aan het feit dat iedere organisatie (klein, groot) een bepaalde cultuur heeft, waarin het alleen maar afstemmen op de theorie de praktijk kan schaden. Dat element van beoordeling kan alleen maar worden weg genomen door in een bepaalde fase de anonimiteit op te heffen.”

[2] Q = Quota zijn nodig om racisme en discriminatie op de arbeidsmarkt te bestrijden.

D66 Utrecht – Oneens: “D66 heeft meer vertrouwen in andere manieren om racisme en discriminatie te bestrijden.”

DENK Utrecht – Eens: “Quota zijn nodig om racisme en discriminatie op de arbeidsmarkt te bestrijden. Ergens moet een begin gemaakt worden.”

GroenLinks Utrecht – Oneens: “GroenLinks deelt het doel om meer mensen met een diversere culturele achtergrond aan het werk te helpen. Quota zijn niet het juiste instrument: ze zijn niet te handhaven vanwege de registratie van de achtergrond van medewerkers die hier voor noodzakelijk is. GroenLinks ziet meer in afspraken tussen de gemeente en bedrijven en heeft meermaals gepleit voor het tekenen van een non-discriminatieverklaring door bedrijven. Met bedrijven die discrimineren doet de gemeente wat GroenLinks betreft geen zaken.”

Seniorenpartij: “Racisme en discriminatie moeten te allen tijde worden bestreden. Het invoeren van quota is een subjectief gegeven en loopt het risico op hetzelfde etiket opgeplakt te krijgen.”

[3] ZP = Zwarte Piet moet worden afgeschaft.

D66 Utrecht – Neutraal: “D66 wil een sinterklaasfeest dat leuk is voor álle kinderen. Daar hoort zwarte piet wat ons betreft niet bij. Gelukkig wordt de officiële intocht in Utrecht en het feest op Utrechtse scholen inmiddels ook anders ingevuld. In Utrecht wordt er door migranten-, anti-discriminatie organisaties en andere mensen die zich betrokken voelen bij het sinterklaasfeest ingezet op dialoog en bewustwording. Dat is wat D66 betreft een betere manier om racisme aan te pakken dan door zwarte piet te verbieden.”

DENK Utrecht – Eens: “Dat wil zeggen, de racistische karikatuur van Zwarte Piet.”

GroenLinks Utrecht – Eens: “Het Sinterklaasfeest is een feest voor iedereen. Zaken die naar een racistisch verleden verwijzen passen daar niet bij. GroenLinks stimuleert het gesprek bij scholen, intochtcomités, bedrijven, verenigingen, de lokale omroep en anderen om snel te komen tot een blijvende aanpassing van de figuur van Zwarte Piet.”

Seniorenpartij: “Zwarte Piet moet wat de Seniorenpartij betreft uit het politiek krachtenveld worden gehaald. Wat is de politieke meerwaarde?”

[4] H = Holi zomerfestivals plegen culturele kaping en moeten “Holi” uit hun merknaam verwijderen.

D66 Utrecht – Neutraal: “Het is niet aan de gemeente om namen (van festivals) te verbieden. Het is daarom lastig om hier iets specifieks over te zeggen.”

DENK Utrecht – Neutraal: “Soms kan cultural appropriation ook goed zijn, kan het leiden tot herkenning en erkenning.”

GroenLinks Utrecht – Eens: “Holi is een religieus Hindoefeest en het past niet om onder een zelfde naam andersoortige activiteiten te organiseren.”

Seniorenpartij: “Wij hebben het geschetste probleem nooit als een probleem ervaren. Het zou prettig zijn als men eerst het probleem schetst.”

[5] EP = Etnisch profileren moet worden verboden.

D66 Utrecht – Eens: “Wij willen leven in een stad waar je wordt beoordeeld op je daden en niet op je etniciteit of (risico)profiel. D66 verzet zich fel tegen etnisch profileren: dit werkt stigmatiserend en heeft geen bewezen invloed op de pakkans van daders. We willen samen met de politie een einde maken aan etnisch profileren. Zo voorkomen we dat vooroordelen een rol spelen in het politiewerk.”

DENK Utrecht – Eens: “Wij zijn o.m. voor het gebruik van STOP formulieren door politie.”

GroenLinks Utrecht – Eens: “GroenLinks is tegen etnisch profileren en roept de politie op om stopformulieren te gebruiken. GroenLinks zet zich in voor training en bewustwording van discriminatie bij de politie. Discriminatie en etnisch profileren wordt niet alleen op basis van aangiftes bestreden maar er vindt actief opsporingsbeleid plaats door onder andere inzet van mystery guests in horeca en bij werkgevers.”

Seniorenpartij: “Het profileren op basis van ras brengt het risico met zich mee dat men niet selecteert op basis van kwaliteit, kennis en kunde, maar op basis van kwaliteiten die minder relevant zijn. Niet doen!”

[6] O = Het onderwijs in Nederland is eurocentrisch en heeft dekolonisatie nodig.

D66 Utrecht – Neutraal: “Het standpunt van D66 (landelijk)  over dit aspect van onderwijs is: Onderwijs gaat niet alleen over het bijbrengen van arbeidsmarktvaardigheden. Er wordt ook gewerkt aan bewustwording van burgerschap en de privacy- en veiligheidsrisico’s van de digitale samenleving en geïnvesteerd in culturele vorming. En is er aandacht voor begrip van gezamenlijke geschiedenis, inclusief bijvoorbeeld de zwarte bladzijdes van kolonialisme en slavernij. D66 is voorzichtig met van bovenaf opgelegde onderwijsmodes, maar het onderwijs mag niet stilstaan. We willen dat leraren, maar ook ouders, leerlingen en bedrijven vroegtijdig worden betrokken bij vernieuwingen in onderwijsmethodes.”

DENK Utrecht – Eens: “Andere geschiedenissen en andere perspectieven zijn hard nodig. Wij kunnen vanuit de gemeente het onderwijs niet goed beïnvloeden maar denken o.a. aan beter info over koloniale straatnamen, het oprichten van een migratiemuseum en een monument voor de gastarbeider.”

GroenLinks Utrecht: “Het gaat nu om gemeenteraadsverkiezingen en de gemeente gaat niet over de inhoud van het onderwijs in Nederland. GroenLinks heeft als belangrijk speerpunt voor het Utrechtse onderwijs dat we de kansenongelijkheid willen aanpakken om er zo voor te zorgen dat alle kinderen volop kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen. We vinden het van belang dat kinderen al op jonge leeftijd respect voor elkaar leren opbrengen en begrip hebben voor culturele verschillen, wat past in de Vreedzame School aanpak.”

Seniorenpartij: “Dat het onderwijs op passend wijze aandacht besteed aan het feit dat Nederland lid is van de EU, lijkt ons een goede zaak. Je kunt alleen maar op een goede manier het debat aangaan als je weet waar het over gaat. De kolonisatie is een hoofdstuk in de Nederlandse geschiedenis dat niet in alle opzichten als positief kan worden ervaren. Dat blijkt ook uit de discussie de laatste jaren. Ontkennen is geen optie. Het geheel plaatsen in de context van die tijd vraagt een verdere verdieping van kennis van de omstandigheden.”

[7] P = Palestina moet worden bevrijd van de bezetting door Israël.

D66 Utrecht – Neutraal: “Het standpunt van D66 (landelijk) in het Israëlisch-Palestijns conflict wordt ingegeven door de grote waarde die de partij hecht aan mensenrechten en internationaal recht. D66 veroordeelt geweld en haatzaaien, van welke zijde dan ook. D66 staat voor een tweestatenoplossing: een vredig en veilig Israël naast een vredig en veilig Palestina. De Europese Unie moet een voornamere rol op zich nemen in het vredesproces. Gezien de voortdurende nederzettingenbouw, het uitblijven van een geloofwaardig vredesproces en het ontbreken van perspectief op een tweestaten oplossing, is D66 voorstander van erkenning van Palestina als onafhankelijke, autonome staat.”

DENK Utrecht – Eens: “Utrecht zou wat ons betreft een stedenband aan kunnen gaan met bijvoorbeeld Bethlehem, omdat het ook een historisch religieus centrum is voor christendom, en bovendien een multiculturele stad. Op die manier kunnen wij als stad ook een heel klein steentje bijdragen aan de aandacht voor de situatie in Palestina.”

GroenLinks Utrecht: “Het gaat nu om gemeenteraadsverkiezingen en daarom spreken we ons hier niet over uit. Het landelijk standpunt van GroenLinks is hier te vinden.”

Seniorenpartij: “De kwestie Israël – Palestina heeft niet veel baat bij steunbetuigingen in welke richting dan ook. De betreffende partijen zullen zich niet veel aan de steunbetuigingen gelegen laten liggen. Men moet komen tot een oplossing, die recht doet aan de belangen van beide partijen, die het mogelijk maakt een waardig leven te leiden.”


Partijen die hebben besloten om niet mee te werken en waarom:

CDA Utrecht: heeft aangegeven zich niet te kunnen vinden in de opzet van de anti-racisme stemwijzer.

ChristenUnie Utrecht: heeft aangegeven dat de thema’s voor het grootste deel geen verantwoordelijkheid zijn van de gemeenteraad en liggen buiten de invloedssfeer.

Piratenpartij Utrecht: heeft aangegeven dat ze van mening zijn dat deze stemwijzer door de formuleringen, de landelijke focus en het beperkte aantal vragen een te grote conclusie wil trekken op basis van te weinig informatie.

PvdA Utrecht: heeft aangegeven dat zij de thema’s en stellingen te landelijk en te internationaal gericht vinden.

Stadsbelang Utrecht: heeft doorverwezen naar hun verkiezingsprogramma.

VVD Utrecht: heeft aangegeven dat de meeste stellingen gaan over zaken waar de Utrechtse gemeenteraad niet over gaat. VVD Utrecht heeft aangegeven altijd bereid te zijn om aan stemwijzers mee te werken, maar alleen als het gaat over onderwerpen gaat die ze in Utrecht kunnen veranderen.


Partijen die niet hebben gereageerd op de stellingen of bereikbaar waren voor verzoek tot deelname:

  • Blanco lijst Marcello van de Wal
  • Evenwicht
  • Partij voor de Dieren Utrecht
  • PVV Utrecht
  • SP Utrecht
  • Student & Starter